Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Prevencia kriminality

Úlohou Mestskej polície nie je len pôsobiť represívne, čiže postihovať protiprávne konanie, ale snažiť sa aj o preventívnu činnosť. To znamená radami prispievať k predchádzaniu nepríjemných udalostí, znižovať kriminalitu, chrániť potenciálne obete kriminality a zvyšovať právne vedomie čo najširších vrstiev obyvateľov mesta.

Občan si musí uvedomiť, že prevencia kriminality je užitočná hlavne pre neho, že hlavne on bude mať z nej úžitok a že mestská polícia mu popularizáciou preventívnych opatrení poskytuje najmä odborné rady a informuje ho o nových formách kriminality, ktorým sa treba vyhýbať a tiež im predchádzať.

Uvedomujeme si, že prevencia je nevyhnutnosť a jej význam spočíva v jej prednosti. Za jej prednosť sa považuje to, že vo všeobecnosti sa každému zlu viac oplatí predchádzať, ako potom naprávať chyby, že je ekonomicky výhodnejšia (aj keď tiež nie je zadarmo, ale vyžaduje určité finančné prostriedky). Zásadnou prednosťou prevencie však je, že najviac zodpovedá humanizačným tendenciám demokratickej spoločnosti a právneho štátu tým, že sa nespolieha len na postih páchateľa, ale usiluje sa o to, aby sa občan nestal ani obeťou trestného činu. Z toho hľadiska má prevencia veľký humanizačný potenciál. A preto Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši realizuje prevenciu kriminality a iných sociálno-patologických javov aj naďalej v rámci svojich personálnych a finančných možností.

© 2010 - 2011, creative solution