Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Právne predpisy, GDPR

ZmenenéNázov a anotácia
27.03.2019 Informácia o GDPR kamerového systému Mesta Liptovský Mikuláš
Prevádzkovateľ: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk Účel spracovania: ochrana zdravia, života, majetku a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta kamerovým systémom Právny základ: verejný záujem Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. Práva dotknutej osoby: • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
01.01.2013 Všeobecné záväzné nariadenia v Liptovskom Mikuláši
01.09.2011 Zákon č.300/2005 Z.z. z 20.mája 2005 Trestný zákon
Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.
31.12.2010 Zákon SNR č. 372/1990 z 28.augusta 1990 o priestupkoch
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
01.02.2010 Zákon NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach
30.01.2009 Zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29.01.2009 Zákon SNR č. 564/1991 o obecnej polícii
20.12.2008 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.06.2002 Predpis č. 543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
16.05.2002 Predpis č. 282/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
© 2010 - 2011, creative solution