Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
História MsP

Vznik Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši

   Obecné (mestské) polície vznikli ako súčasť nového spoločensko-ekonomického systému po novembri 1989. V zmysle Zákona SNR č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú obce (mestá) zodpovedné za zabezpečenie verejného poriadku v obci (meste). Tento výkon zabezpečujú v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov prostredníctvom obecných (mestských) polícií.

   Obecné polície sú orgánom samosprávy a poriadkovým útvarom zabezpečujúcim ochranu verejného poriadku v obci a spolupôsobia pri ochrane života a zdravia občanov a ochrane majetku. Od samotného začiatku prevzali na seba časť policajnej práce ako preneseného výkonu štátnej správy.

   Obecná (mestská) polícia podľa § 2 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.


   Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši vznikla na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 1.8.1991 č. 33/1991 a Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Liptovský Mikuláš č. 3/1991/VZN, ktoré nadobudlo účinnosť 16.8.1991. Prvým náčelníkom sa stal Štefan Ižarik. Potom viedol Mestskú políciu Ing. Milan Gejdoš, po ktorom v roku 1994 prevzal funkciu Ing. Ľubomír Marjovič. Od roku 2008, do mája 2011, bol náčelníkom Mgr. Dalibor Šalplachta. Od 6. mája 2011 bol povereným náčelníkom MsP Mgr. Vladimír Bella. Od 8. septembra 2011 do 10. februára 2015 bol náčelníkom Mgr. Vladimír Bella. Od 10. februára 2015 do 01.apríla.2015 viedol Mestskú políciu zástupca náčelníka MsP Mgr. Igor Petra. Dňa 1.apríla bol do funkcie náčelníka MsP Liptovský Mikuláš menovaný JUDr. Marián Jančuška.

 

 

© 2010 - 2011, creative solution