Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk




Ako sa stať policajtom MsP

V § 5 ods.2) zákona SNR č. 564/1991 Zb o obecnej polícii je uvedené, že:

príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície.

 

Odborná spôsobilosť a odborná príprava príslušníkov obecnej polície

§ 25

(1) Príslušník obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť príslušníka obecnej polície (ďalej len odborná spôsobilosť").

(2) Odbornú spôsobilosť získa príslušník obecnej polície absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (ďalej len odborná príprava") a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška") pred odbornou komisiou Policajného zboru. Príslušník obecnej polície môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške. Ak príslušník obecnej polície nevykoná opravnú skúšku, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní odbornej prípravy. Dátum a miesto vykonania skúšky a opravnej skúšky určuje ministerstvo.

(3) Odbornú spôsobilosť splna aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole.


Žiadateľ o prácu príslušníka MsP, prípadne o prácu zamestnanca MsP by mal mimo uvedených zákonných podmienok splniť nasledovné:

  1. Musí mať úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
  2. Na kontaktnú adresu MsP Liptovský Mikuláš je potrebné zaslať poštou , alebo doručiť osobne:
    • svoju žiadosť o prijatie do zamestnania na Mestskú políciu spolu so štruktúrovaným životopisom, kde je potrebné mimo predpísaných údajov a svojho kontaktu uviesť aj "Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v zmysle zákona č. 122/2013 Z,z, o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov"!
© 2010 - 2011, creative solution