Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Výberové konanie na na obsadenie 3 pracovných miest – príslušník Mestskej polície Liptovský Mikuláš

MESTO Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

 

hľadá vhodných kandidátov a kandidátky

 

na obsadenie 3 pracovných miest – príslušník Mestskej polície Liptovský Mikuláš

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie (maturita)

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • vek minimálne 21 rokov,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave,
 • znalosť práce s PC na základnej úrovni – Word, Excel,
 • znalosť cudzích jazykov – výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • komunikatívnosť, zvládnutie vysokého pracovného nasadenia, flexibilnosť.

 

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • profesijný životopis,
 • kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania (maturitné vysvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťazný kandidát preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),
 • čestné prehlásenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti (víťazný kandidát doloží od lekára potvrdenie na spôsobilosť výkonu zamestnania príslušníka MsP nie staršie ako 1 mesiac),
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení,
 • zbrojný preukaz - výhodou
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade so z. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii – výhodou.

V prípade, že víťazný kandidát výberového konania nebude spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 564/1991 Z. z., bude ju musieť dodatočne absolvovať.

 

Základná zložka mzdy (funkčný plat) : od 815,- € / mesiac a viac po získaní odbornej spôsobilosti príslušníka Mestskej polície, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle Zákona č.553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

 

Termín výberového konania:

07.03. 2024 o 08:30 hod., v sídle Mestskej polície, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

 

Výberové konanie bude pozostávať z nasledovných častí: fyzické previerky, overenie znalostí zo slovenského jazyka (diktát, slohový prejav na určitú tému), ústny pohovor za účasti výberovej komisie.

 

Všetci účastníci výberového konania sú povinní priniesť si písacie potreby.

 

Víťazný uchádzač pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu doloží potvrdenie o duševnej spôsobilosti na výkon príslušníka MsP od psychológa, nie staršie ako 1 mesiac a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Uchádzači na obsadenie pracovného miesta príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi priamo na MsP Liptovský Mikuláš alebo do podateľne MsÚ Liptovský Mikuláš alebo na adresu Mestskej polície Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 01.03.2024 do 15.00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Bargel – náčelník MsP, tel.: 044/ 5565 500 e-mail: stanislav.bargel@mikulas.sk . 

 

Uverejníme:

www.mikulas.sk – stránka mesta

www.msplm.sk – stránka MsP

informačná tabuľa mesta

                                                                                                                                                     ..................................................

                                                                                                                                                             Ing. Ján Blcháč, PhD.

                                            primátor mesta

© 2010 - 2011, creative solution