Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
25. november - Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH!
(Nie) som obetou násilia?!
Násilie na ženách je porušenie ludských práv
a forma diskriminácie žien. Sú to všetky ciny rodovo
podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mat
za následok telesnú, sexuálnu, duševnú,
ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien
vrátane vyhrážania sa takýmito cinmi, nátlaku
alebo svojvolného zbavenia slobody,
ci už vo verejnom alebo v súkromnom živote.
Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií,
všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.
Postup polície po prijatí trestného oznámenia
▶ obhliadka miesta činu,
▶ prehliadka tela a obdobné úkony (podľa potreby a konkrétnej situácie),
▶ výsluch svedka – poškodeného, obvineného a svedkov,
▶ zabezpečenie listinných dôkazov, lekárskych správ a znaleckých posudkov.
Poškodený
▶ orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súd sú povinní
poučiť poškodeného o jeho právach a poskytnúť mu plnú možnosť na ich
uplatnenie,
▶ poškodený v trestnom konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom,
poškodený má tiež právo, aby ho na úkony trestného konania sprevádzal
dôverník.
Obeť trestného činu
▶ Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 274/2017 Z. z. o
obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(účinný od 01. 01. 2018),
▶ základné informácie pre obete trestných činov a register subjektov
poskytujúcich pomoc sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk,
▶ tieto informácie (v ústnej a písomnej forme) poskytne obeti pri prvom
kontakte aj policajt alebo prokurátor.
Skončenie vyšetrovania
▶ ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené
a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo
na iné rozhodnutie, umožní obvinenému, obhajcovi, poškodenému, v primeranej
lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania
alebo skráteného vyšetrovania (týchto práv sa môžu tieto osoby výslovne
vzdať, o čom musia byť poučené,
▶ návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže
policajt odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.
AK VY ALEBO NIEKTO VO VAŠOM OKOLÍ POTREBUJETE POMOC
Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu č. 158.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb.
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.
Ministerstvo vnútra SR I Prezídium Policajného zboru I 2021
Linka tiesňového volania 112
Polícia 158
www.zastavmenasilie.sk
 

© 2010 - 2011, creative solution