Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Organizačná štruktúra MsP Liptovský Mikuláš

V zmysle § 2 Zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii je:

(1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

(2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.

(3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

(4) Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.

Čo robí Mestská polícia:

   Obecná polícia je v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Organizačná štruktúra MsP Liptovský Mikuláš


 

Náčelník Mestskej polície:        JUDr. Marián JANČUŠKA

 

Zástupca náčelníka MsP:          Mgr.  Igor  PETRA

 

Operačný pracovník:                 Jaroslav KUTNÁR 

                                                     Boris MAJERNÍK

                                                     Ľuboš JÁGERSKÝ

                                                     Vladimír KUBO

                              
Administratívna pracovníčka:  Martina HÚSKOVÁ

 

Priestupkové oddelenie:           Jozef RÚFUS

                                                     Martin STOLÁR

                                                     Eva DIDEKOVÁ

© 2010 - 2011, creative solution