Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Kamerový systém

Hlavné využitie MMKP:

  • získavať obrazový dôkazný materiál pre dokumentovanie a objasňovanie protiprávnych konaní na úseku priestupkov, trestnej činnosti a iných protiprávnych konaní,
  • monitorovať udalosti a zhotovovať obrazový záznam z priameho výkonu príslušníkov MsP Liptovský Mikuláš, čo bude prispievať k efektívnejšiemu výkonu príslušníkov MsP
  • získavať obrazový záznam z priebehu a výkonu preventívno-bezpečnostných akcií vykonávaných samostatne alebo v súčinnosti s Policajným zborom SR,
  • predchádzať riziku prípadného korupčného správania príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš a zároveň ochrana príslušníkov Mestskej polície pred nepravdivými oznámeniami o protiprávnom konaní v rámci priameho výkonu služby s dôrazom na nepravdivé obvinenia z možnej korupcie.

Mesto Liptovský Mikuláš má záujem neustále rozširovať kamerový monitorovací systém do ďalších častí mesta a to v dôsledku prevencie kriminality a objasňovania protispoločenského konania, ale aj v dôsledku iných projektov, ktoré zabudovanie kamerového systému priamo vyžadujú a podmieňujú tým získanie finančných grantov (napr. Nórske fondy a pod.).

Cieľovou skupinou využitia MMKP sú všetky vekové kategórie obyvateľov, príslušníci Mestskej polície, návštevníci mesta Liptovský Mikuláš a turisti. Projekt je určený pre všetky osoby, ktoré prídu do styku s vozidlom a príslušníkmi Mestskej polície alebo sa budú pohybovať v ich blízkosti. Počet obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš je v súčasnosti 32 593. V niektorých mesiacoch sa v meste Liptovský Mikuláš enormne zvyšuje počet osôb a to v dôsledku turistického ruchu, niekedy je denný nárast aj viac ako 10 000 ľudí. Najfrekventovanejšie sú letné a zimné mesiace, pretože Liptovský Mikuláš je východiskové centrum k jednotlivým turistickým a rekreačným strediskám, ktoré prírodnými zdrojmi poskytujú možnosti zimných a letných športov. Nezanedbateľné sú i jarné a jesenné mesiace, kedy okolité turistické strediská navštevujú vyznávači pešej turistiky.

MMKP sú v tejto dobe v testovacej prevádzke. V tomto období prebieha aj preškoľovanie príslušníkov MsP v L. Mikuláši na používanie týchto zariadení a taktiež sa realizuje spracovávanie písomnej dokumentácie vo forme Smernice na používanie uvedeného zariadenia. Konkrétne výsledky a úspechy bude možné hodnotiť po uplynutí dlhšieho obdobia, minimálne pol roka.

Výstupy z MMKP či už vo forme fotografií alebo obrazového záznamu budú poskytované na základe písomnej žiadosti aj príslušným útvarom Policajného zboru SR za účelom objasňovania trestných činov s dôrazom na objasňovanie trestných činov lúpeží a majetkových trestných činov, ale aj za účelom pátrania po hľadaných a nezvestných osobách a veciach a budú slúžiť aj ako dôkazový materiál pri dokumentovaní a objasňovaní protiprávnych konaní pre príslušníkov MsP. Výstupy z MMKP budú slúžiť aj k zefektívneniu kontrolnej a organizátorskej činnosti jednotlivým riadiacim pracovníkom na všetkých stupňoch riadenia Mestskej polície Liptovský Mikuláš.


Umiestnenie, záber a druhy porušení v zábere osadených kamier

Kamera č.1

Umiestnenie: Centrum - ul.1.mája - budova Centrum
Záber: ul.1.mája od DM Drogérie až po Poľovnícku vináreň a OO PZ LM, ul. Garbiarska (Ski club) a východná strana OC Jasná a vstup do ul. Tranovského
Porušenia v lokalite: 1.) ul.1.mája – a) platené parkovisko a kontroly zakúpenia si parkovacích lístkov, b) vyhradené parkovanie pre ZŤP, c) vstup do pešej zóny, dlhodobé parkovanie v PZ, kontrola verejného poriadku 2.) - ul. Tranovského a okolie Ski Clubu – kontrola verejného poriadku

Kamera č.2

Umiestnenie: Centrum - ul. Garbiarska - svetelná a informačná oznamovacia tabuľa pri hlavnej ceste pri parkovisku OD Billa - (vlastník p. Podfaj)
Záber: ul. Garbiarska od svetelnej križovatky pri zjazde z diaľnice až po križovatku pri Poľovníckej vinárni, priestranstvo parkoviska pred OD Billa a južné zadné trakty budov z ul. 1. mája, vyhradené parkoviská pri zadných traktoch budov (ČSOB, reštaurácie)
Porušenia v lokalite: Garbiarska ul. – a) parkovisko pre ZŤP, b) okolie Route 66 – kontrola verejného poriadku, c) zákaz otáčania (smer parkovisko pri Bille), d) nedovolené parkovanie na vyhradených parkoviskách, e) jazda na červenú na semaforoch pri Centrume - vodiči + chodci

Kamera č.3

Umiestnenie: Centrum - ul. Moyzesova – stĺp verejného osvetlenia pri Fare
Záber: ul. Moyzesova od predajne bývalého Interšportu po katolícky kostol, Nám. osloboditeľov južná a západná strana OÚ, Múzeum Janka Kráľa a katolícky kostol (vstup + okolie)
Porušenia v lokalite: 1.) Nám. Osloboditeľov – pešia zóna, a) vstup do PZ, b) dlhodobé parkovanie v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2.) ul. Moyzesova – a) nedovolené parkovanie, b) kontrola verejného poriadku

Kamera č.4

Umiestnenie: Podbreziny - ul. Priebežná – bytový dom - 1. južne od ZŠ
Záber: ul. Priebežná - od ul. Morušovej po ul. Žiarsku až po protihlukový múr, záhradkárska osada na Podbrezinách, areál ZŠ J. Kráľa – severná strana
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie vozidiel, d) poškodzovanie a vykrádanie vozidiel

Kamera č.5

Umiestnenie: Centrum - ul. Štefánikova – prvá 10. poschodová bytovka - SAD
Záber: ul. Štefánikova – od ČS Slovnaft, nástupište SAD, parkovisko pri ŽSR až po budovu STK, ul. Hurbanova po križovatku s ul. Komenského
Porušenia v lokalite: Štefánikova ul. – a) kontrola fajčenia na zastávkach, b) kontrola verejného poriadku, c) parkovisko pri SAD – kontrola parkovania ZŤP

Kamera č.6

Umiestnenie: Centrum - Tranovského ul. – budova Galérie P.M.B
Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou, katolíckym kostolom a farou, parkovisko pri kostole, park pri galérii
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, poškodzovanie majetku, pitie alkoholu na verejnosti, znečisťovanie priestranstva

Kamera č.7

Umiestnenie: Centrum - Nám. osloboditeľov – budova Unibanky
Záber: monitoruje nám. Osloboditeľov od bývalého Liptáčika smerom na ul. Pišútovu, východnú časť okolia Obvodného úradu, časť ul. Pišútovej, okolie Slovenskej sporiteľne až po bývalé El Greco a Prior na ul. Štúrovej
Porušenia v lokalite: Nám. Osloboditeľov – a) pešia zóna - vstup do PZ, b) dlhodobé parkovanie v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2) ul. Pišútova – nedovolené parkovanie

Kamera č.8

Umiestnenie: Centrum - Štúrova ul. – na bývalom OD PRIOR
Záber: monitoruje ul. Štúrovu až po svet. križovatku na Jánošíkovom nábreží, ul. Hollého, ul. Hodžovu, Námestie mieru, okolie Domu služieb, okolie Priora a Pošty, parkovisko VÚB a jej okolie, parkovisko pri Dome služieb, vstup do PZ
Porušenia v lokalite: 1.) Námestie mieru - a) platené parkovisko - vyhradené parkovanie pre ZŤP, b) okolie domu služieb, 2.) Štúrova ul. a priľahlé okolie – a) kontrola verejného poriadku, b) od bývalého El Greca – vstup do pešej zóny, c) dlhodobé parkovanie v PZ, d) kontrola verejného poriadku, 3.) ul. Hollého – prikázaný smer jazdy

Kamera č.9 - statická

Umiestnenie: Centrum - Tranovského ul. – budova Galérie P.M.B
Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou katolíckym kostolom a farou, parkovisko pri kostole, park pri galérii a vstup do Baťovej uličky
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, poškodzovanie majetku, pitie alkoholu na verejnosti, znečisťovanie priestranstva

Kamera č.10 - statická

Umiestnenie: Centrum - ul. ZŠ Čsl. Brigády - športové ihrisko
Záber: monitoruje novovybudované športové ihrisko v areáli Základnej školy
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, možné poškodzovanie ihriska, areálu školy, budovy školy

Kamera č.11

Umiestnenie: Vrbica - Vrbická ul. – bytový dom č.1883
Záber: monitoruje parkovisko na Vrbickej ulici a okolie Papuče, severnú časť areálu ZŠ M. R. Martákovej a časť Kolárovej ulice
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) Zákaz vjazdu ku Papuči, e) znečisťovanie verejného priestranstva pri Papuči a v okolí rómskych domov na ul. Vrbickej...

Kamera č.12

Umiestnenie: Podbreziny - Dubová ul. - bytový dom č.495
Záber: monitoruje priestor základnej školy vrátane nového ihriska, okolie predajne Jednota, ul. Smrečiansku – chodník pre peších, vnútro bloky na ul. Hradišskej a Kemi, vrátane novovybudovaného parkoviska medzi hornými účkami
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel...

Kamera č.13

Umiestnenie: Centrum - Baťova ulička
Záber: Baťova ulička smerom ku Galérii P. M. Bohúňa
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel...

kamera č.14

Umiestnenie: Podbreziny - Senická ul. - bytový dom č.626
Záber: monitoruje chodník popri Smrečianke, okolie Fitness B, ul. Smrečiansku, Agátovú, Brezovú, Cédrovú a čiastočne ul. Senickú
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie (na tráve ...), d) Zákaz vjazdu z ul. Brezovej ku cukrárni Verona, e) nesprávna separácia odpadu ...

Kamera č.15

Umiestnenie: Podbreziny - ul. Jefremovská - bytový dom č.614
Záber: priestor pred bytovým domom na ul. Jefremovskej, ul. Opavská, športový areál TATRAN
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel...

Kamera č.16

Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1786/45 E/3
Záber: priestor v okolí bytového domu č.1786/45 E/3, CVČ Liptovský Mikuláš, ZŠ Dr. A. Stodolu
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel...

kamera č. 17,18,19,20

Umiestnenie: kamery sú rozmiestnené okolo budovy MsÚ
Záber: č.17 - hlavný vchod do budovy, č. 18 - bočná strana budovy od OS, č. 19 - zadná strana od Hypernovy, č.20 - bočná strana od Váhu
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) nedovolené parkovanie, c) poškodzovanie majetku a budovy.

kamera č. 21

Umiestnenie: malá zasadačka MsÚ
Záber: miestnosť malej zasadačky MsÚ
Porušenia v lokalite:

kamera č.22 a č.23 - prenosná (záznamová)

Umiestnenie: ulica Priemyselná pri cintoríne
Záber: priestor pre plotom cintorína a čiastočne cintorín
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) poškodzovanie majetku, d) vytváranie čiernych skládok

© 2010 - 2011, creative solution