Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Kamerový systém

Hlavné využitie MMKP:

  • získavať obrazový dôkazný materiál pre dokumentovanie a objasňovanie protiprávnych konaní na úseku priestupkov, trestnej činnosti a iných protiprávnych konaní,
  • monitorovať udalosti a zhotovovať obrazový záznam z priameho výkonu príslušníkov MsP Liptovský Mikuláš, čo bude prispievať k efektívnejšiemu výkonu príslušníkov MsP
  • získavať obrazový záznam z priebehu a výkonu preventívno-bezpečnostných akcií vykonávaných samostatne alebo v súčinnosti s Policajným zborom SR,
  • predchádzať riziku prípadného korupčného správania príslušníkov Mestskej polície Liptovský Mikuláš a zároveň ochrana príslušníkov Mestskej polície pred nepravdivými oznámeniami o protiprávnom konaní v rámci priameho výkonu služby s dôrazom na nepravdivé obvinenia z možnej korupcie.

Mesto Liptovský Mikuláš má záujem neustále rozširovať kamerový monitorovací systém do ďalších častí mesta a to v dôsledku prevencie kriminality a objasňovania protispoločenského konania, ale aj v dôsledku iných projektov, ktoré zabudovanie kamerového systému priamo vyžadujú a podmieňujú tým získanie finančných grantov (napr. Nórske fondy a pod.).

Cieľovou skupinou využitia MMKP sú všetky vekové kategórie obyvateľov, príslušníci Mestskej polície, návštevníci mesta Liptovský Mikuláš a turisti. Projekt je určený pre všetky osoby, ktoré prídu do styku s vozidlom a príslušníkmi Mestskej polície alebo sa budú pohybovať v ich blízkosti. Počet obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš je v súčasnosti 32 593. V niektorých mesiacoch sa v meste Liptovský Mikuláš enormne zvyšuje počet osôb a to v dôsledku turistického ruchu, niekedy je denný nárast aj viac ako 10 000 ľudí. Najfrekventovanejšie sú letné a zimné mesiace, pretože Liptovský Mikuláš je východiskové centrum k jednotlivým turistickým a rekreačným strediskám, ktoré prírodnými zdrojmi poskytujú možnosti zimných a letných športov. Nezanedbateľné sú i jarné a jesenné mesiace, kedy okolité turistické strediská navštevujú vyznávači pešej turistiky.

MMKP sú v tejto dobe v testovacej prevádzke. V tomto období prebieha aj preškoľovanie príslušníkov MsP v L. Mikuláši na používanie týchto zariadení a taktiež sa realizuje spracovávanie písomnej dokumentácie vo forme Smernice na používanie uvedeného zariadenia. Konkrétne výsledky a úspechy bude možné hodnotiť po uplynutí dlhšieho obdobia, minimálne pol roka.

Výstupy z MMKP či už vo forme fotografií alebo obrazového záznamu budú poskytované na základe písomnej žiadosti aj príslušným útvarom Policajného zboru SR za účelom objasňovania trestných činov s dôrazom na objasňovanie trestných činov lúpeží a majetkových trestných činov, ale aj za účelom pátrania po hľadaných a nezvestných osobách a veciach a budú slúžiť aj ako dôkazový materiál pri dokumentovaní a objasňovaní protiprávnych konaní pre príslušníkov MsP. Výstupy z MMKP budú slúžiť aj k zefektívneniu kontrolnej a organizátorskej činnosti jednotlivým riadiacim pracovníkom na všetkých stupňoch riadenia Mestskej polície Liptovský Mikuláš.


Umiestnenie, záber a druhy porušení v zábere osadených kamier

Kamera č.1

Umiestnenie: Centrum - ul.1.mája - budova Centrum
Záber: monitoruje ul.1.mája od drogéria TETA až po Poľovnícku vináreň a OO PZ LM, ul. Garbiarska (Hellas) a východná strana Obchodného domu JASNÁ Shopping City a vstup do ul. Tranovského ...
Porušenia v lokalite: 1.) ul.1.mája – a) platené parkovisko a kontroly zakúpenia si parkovacích lístkov, b) vyhradené parkovanie pre ZŤP, c) vstup do pešej zóny, dlhodobé parkovanie v PZ, kontrola verejného poriadku 2.) - ul. Tranovského a okolie gréckej reštaurácie Hellas – kontrola verejného poriadku ...

Kamera č.2

Umiestnenie: Centrum - ul. Garbiarska - svetelná a informačná oznamovacia tabuľa pri hlavnej ceste pri parkovisku OD Billa - (vlastník p. Podfaj)
Záber: monitoruje ul. Garbiarsku od svetelnej križovatky pri zjazde z diaľnice až po križovatku pri Poľovníckej vinárni, priestranstvo parkoviska pred Supermarket Billa a južné zadné trakty budov z ul. 1. mája, vyhradené parkoviská pri zadných traktoch budov (ČSOB, reštaurácie) ...
Porušenia v lokalite: Garbiarska ul. – a) parkovisko pre ZŤP, b) okolie Route 66 – kontrola verejného poriadku, c) zákaz otáčania (smer parkovisko pri Supermarkete Billa), d) nedovolené parkovanie na vyhradených parkoviskách, e) jazda na červenú na semaforoch pri Centrume - vodiči + chodci ...

Kamera č.3

Umiestnenie: Centrum - ul. Moyzesova – stĺp verejného osvetlenia pri Fare
Záber: monitoruje ul. Moyzesovu od predajne bývalého Interšportu po katolícky kostol, Nám. osloboditeľov južná a západná strana OÚ, Múzeum Janka Kráľa a katolícky kostol (vstup + okolie) ...
Porušenia v lokalite: 1.) Nám. Osloboditeľov – pešia zóna, a) vstup do PZ, b) dlhodobé parkovanie v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2.) ul. Moyzesova – a) nedovolené parkovanie, b) kontrola verejného poriadku ...

Kamera č.4

Umiestnenie: Podbreziny - ul. Priebežná – bytový dom - 1. južne od ZŠ
Záber: monitoruje ul. Priebežnú - od ul. Morušovej po ul. Žiarsku až po protihlukový múr, záhradkárska osada na Podbrezinách, areál ZŠ J. Kráľa – severná strana ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie vozidiel, d) poškodzovanie a vykrádanie vozidiel ...

Kamera č.5

Umiestnenie: Centrum - ul. Štefánikova – prvá 10. poschodová bytovka - SAD
Záber: monitoruje ul. Štefánikovú – od ČS Slovnaft, nástupište SAD, parkovisko pri ŽSR až po budovu STK, ul. Hurbanova po križovatku s ul. Komenského ...
Porušenia v lokalite: Štefánikova ul. – a) kontrola fajčenia na zastávkach, b) kontrola verejného poriadku, c) parkovisko pri SAD – kontrola parkovania ZŤP ...

Kamera č.6 - statická

Umiestnenie: Centrum - ul. ZŠ Čsl. Brigády - športové ihrisko
Záber: monitoruje novovybudované športové ihrisko v areáli Základnej školy ...
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, možné poškodzovanie ihriska, areálu školy, budovy školy ...

Kamera č.7

Umiestnenie: Centrum - Nám. osloboditeľov – budova Fio banky
Záber: monitoruje nám. Osloboditeľov od Liptáčika smerom na ul. Pišútovu, východnú časť okolia Obvodného úradu, časť ul. Pišútovej, okolie Slovenskej sporiteľne až po hotel Európa a Prior na ul. Štúrovej ...
Porušenia v lokalite: Nám. Osloboditeľov – a) pešia zóna - vstup do PZ, b) dlhodobé parkovanie v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2) ul. Pišútova – nedovolené parkovanie ...

Kamera č.8

Umiestnenie: Centrum - ul. Štúrova – Obchodný dom PRIOR
Záber: monitoruje ul. Štúrovu až po svet. križovatku na Jánošíkovom nábreží, ul. Hollého, ul. Hodžovu, Námestie mieru, okolie Obchodného centra CENTRÁL, okolie Priora a Pošty, parkovisko VÚB a jej okolie, parkovisko pri Obchodného centra CENTRÁL, vstup do PZ ...
Porušenia v lokalite: 1.) Námestie mieru - a) platené parkovisko - vyhradené parkovanie pre ZŤP, b) okolie domu služieb, 2.) Štúrova ul. a priľahlé okolie – a) kontrola verejného poriadku, b) od hotela Európa – vstup do pešej zóny, c) dlhodobé parkovanie v PZ, d) kontrola verejného poriadku, 3.) ul. Hollého – prikázaný smer jazdy ...

Kamera č.9

Umiestnenie: Centrum - ul. Tranovského – budova Galérie P.M.B
Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou, evanjelickým kostolom a farou, parkovisko pri kostole, park pri galérii a vstup do Baťovej uličky ...
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, poškodzovanie majetku, pitie alkoholu na verejnosti, znečisťovanie priestranstva ...

Kamera č.10 - statická

Umiestnenie: Centrum – ul. Tranovského – budova Galérie P.M.B
Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou, evanjelickým kostolom a farou, parkovisko pri kostole, park pri galérii ...
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, poškodzovanie majetku, pitie alkoholu na verejnosti, znečisťovanie priestranstva ...

Kamera č.11

Umiestnenie: Podbreziny – ul. Dubová - bytový dom č.495
Záber: monitoruje priestor základnej školy vrátane nového ihriska, okolie predajne Jednota, ul. Smrečiansku – chodník pre peších, vnútro bloky na ul. Hradišskej a Kemi, vrátane novovybudovaného parkoviska medzi hornými Ú-čkami ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel ...

Kamera č.12

Umiestnenie: Podbreziny – ul. Senická - bytový dom č.626
Záber: monitoruje chodník popri rieke Smrečianka, okolie Fitness „B“, ul. Smrečiansku, ul. Agátovú, ul. Brezovú, ul. Cédrovú a čiastočne ul. Senickú ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie (na tráve...), d) Zákaz vjazdu z ul. Brezovej ku cukrárni Verona, e) nesprávna separácia odpadu ...

Kamera č.13

Umiestnenie: Vrbica - ul. Bellova - bytový dom č.3472/8
Záber: monitoruje ul. Bellovu, ul. Kollárovú, časť ul. Garbiarskej, obchodný dom JASNÁ Shopping City, štrkové parkovisko a jeho okolie ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel ...

Kamera č.14

Umiestnenie: Vrbica – ul. Vrbická – bytový dom č.1883
Záber: monitoruje parkovisko na Vrbickej ulici a okolie obchodu Jednota, severnú časť areálu ZŠ M. R. Martákovej a časť Kolárovej ulice ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) Zákaz vjazdu k obchodu Jednota, e) znečisťovanie verejného priestranstva pri obchode Jednota a v okolí rómskych domov na ul. Vrbickej ...

Kamera č.15

Umiestnenie: Centrum - Baťova ulička
Záber: monitoruje Baťovú uličku smerom ku Galérii P. M. Bohúňa ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel ...

Kamera č.16

Umiestnenie: Podbreziny - ul. Jefremovská - bytový dom č.614
Záber: monitoruje priestor pred bytovým domom na ul. Jefremovskej, ul. Opavská, športový areál TATRAN ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel ...

Kamera č.17

Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1786/45 E/3
Záber: monitoruje priestor v okolí bytového domu č.1786/45 E/3, CVČ Liptovský Mikuláš, ZŠ Dr. A. Stodolu ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č. 18

Umiestnenie: Nábrežie - Nábrežie 4. apríla - bytový dom č.1861/12 I/5
Záber: monitoruje cyklochodník popri rieke Váh a jeho okolie po areál Lodenica, brehy povodia Váhu, Nábrežie Janka Kráľa, Nábrežie 4. apríla, ul. Belopotockého, ul. Športovej a okolie bytového domu č.1861/12 I/5 ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č. 19

Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1567/A1
Záber: monitoruje Vrbický mestský cintorín, parkovisko a jeho okolie, ul. Borbisova, ul. Priemyselná, ul. Alexyho, priestor garáži a okolie bytového domu č.1567/A1 ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č. 20

Umiestnenie: Okoličné – ul. Okoličianska – ZŠ Okoličné
Záber: monitoruje priestory Základnej školy s materskou školou, priestory multifunkčného športového ihriska, ul. Sihotskú a ul. Okoličiansku, ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) znečisťovanie verejného priestranstva, c) poškodzovanie majetku a budov Základnej školy s materskou školou, ...

Kamera č. 21

Umiestnenie: Podbreziny – ul. Lipová - bytový dom č. 525
Záber: monitoruje ul. Smrečiansku ulicu (smer do Smrečian), vstup do Vitálišoviec, chodník a cyklochodník horných Podbrezín a okolie, brehy Smrečianky, ul. Jefremovská a okolie bytového domu č. 525 ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č. 22

Umiestnenie: ul. Garbiarska – budova Hypernova
Záber: monitoruje ul. Garbiarsku – od svetlenej križovatky s ulicou Hollého až po svetlenú križovatku pri Hypernove, Jánošíkovo nábrežie - časť chodníka, cyklochodníka a brehy povodia Váhu, príjazdovú cestu od kruhového objazdu zo smeru Jasná
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel ...

Kamera č. 23

Umiestnenie: Palúdzka – ul. Palučanská – Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDR. I. Stodolu
Záber: monitoruje časť ul. Palučanskej smerom od mosta až po svetelnú križovatku, okolie Liptovskej Nemocnice s poliklinikou MUDR. I. Stodolu (aj parkovisko), časť ul. Demänovskej cesty a Glejárskej, križovatku ulíc Palučanská, Glejárska a Demänovská cesta
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č. 24 a 25 - prenosná (záznamová)

Umiestnenie: ul. Priemyselná pri Vrbickom cintoríne
Záber: monitoruje priestor pred plotom Vrbického cintorína a čiastočne Vrbický cintorín
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností majiteľov psov, c) poškodzovanie majetku, d) vytváranie čiernych skládok, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č. 26 až 39

Umiestnenie: Budova Mestského úradu Liptovský Mikuláš – ul. Štúrova
Záber: kamery sú rozmiestnené vo vnútri a na plášti mestského úradu (vstup na parkovisko MsÚ, parkoviská MsÚ, hlavný a vedľajší vchod do budovy, vchod do garáži, malá zasadačka MsÚ, ...)
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) nedovolené parkovanie, c) poškodzovanie majetku a budovy, d) zabezpečenie verejného poriadku ...

© 2010 - 2011, creative solution