Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Výberové konanie na príslušníka MsP

MESTO Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

 

hľadá vhodného kandidáta

 

na obsadenie pracovného miesta – príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie (maturita)

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • vek minimálne 21 rokov,
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave,
 • znalosť práce s PC na základnej úrovni – Word, Excel,
 • znalosť cudzích jazykov – výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • komunikatívnosť, zvládnutie vysokého pracovného nasadenia, flexibilnosť.

 

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania (maturitné vysvedčenie),
 • čestné vyhlásenie o svojej bezúhonnosti (víťazný kandidát preukáže bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušníka MsP nie staršie ako 1 mesiac,
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade so z. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii – výhodou.

V prípade, že víťazný kandidát výberového konania nebude spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 564/1991 Z. z., bude ju musieť dodatočne absolvovať.

Základná zložka mzdy (v hrubom) : 672,- € za mesiac (v zmysle zákona č553/2003 Z. z.)

Termín výberového konania:

12.08.2021 o 08:00 hod., v sídle Mestskej polície, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš

 

Výberové konanie bude pozostávať z nasledovných častí: overenie znalostí zo slovenského jazyka (diktát, slohový prejav určitú tému), fyzické previerky (zhyby na hrazde, ľah – sed, skok z miesta, krátky šprint, vytrvalostný beh), ústny pohovor za účasti výberovej komisie.

Všetci účastníci výberového konania sú povinní priniesť si so sebou: písacie potreby, športové oblečenie na fyzické preskúšanie (v prípade nepriaznivého počasia aj teplejšie oblečenie a kvalitnú športovú obuv na vytrvalostný beh, ktorý sa bude realizovať vo vonkajšom prostredí).

 

Výberové konanie bude realizované v zmysle protiepidemiologických opatrení platných v čase jeho konania.

 

Víťazný uchádzač pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu doloží potvrdenie o duševnej spôsobilosti na výkon príslušníka MsP od psychológa, nie staršie ako 1 mesiac.

 

Uchádzači na obsadenie pracovného miesta príslušníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „ Výberové konanie – príslušník MsP „ na adresu Mestskej polície Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, najneskôr do 02.08.2021 do 15.00 hod. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Kontaktná osoba: JUDr. Marián Jančuška – náčelník MsP, tel.: 044/ 5565 500 e-mail: marian.jancuska@mikulas.sk . 

 

Uverejnené:

www.mikulas.sk – stránka mesta

www.msplm.sk – stránka MsP

informačná tabuľa mesta

                                                                                                                                          

© 2010 - 2011, creative solution