Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Jar na cestách - rady a informácie

Jar na cestách - rady a informácie

Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši

 

 

Jar láka  ľudí nielen do prírody, ale viac chodcov a cyklistov sa v tomto období pohybuje aj na našich cestách. Korčuliari na kolieskových korčuliach, ktorí brázdia naše cesty, nejednému vodičovi spôsobujú starosti. Nie každý účastník cestnej premávky vie, podľa akých pravidiel sa má správať, aj napriek tomu, že zákon to jasne vymedzuje. V mnohých prípadoch sme svedkami toho, ako cyklisti, či korčuliari porušujú pravidlá cestnej premávky. Často jazdia po komunikáciách bezohľadne, pohybujú sa po nesprávnej strane cesty. Pripomíname preto, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke.

Mestská polícia by chcela upozorniť všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nezabúdali na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť ostatných. Z dôvodu bezpečnosti detí na cestách je dôležité, aby sa pohybovali v sprievode dospelej osoby.

Chodci

Chodci sú povinní používať predovšetkým chodník. Po krajnici alebo po okraji vozovky smú ísť najviac dvaja vedľa seba. Pri prechádzaní cez cestu sú povinní prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, kde idú vpravo. Musia pritom brať ohľad na prichádzajúcich vodičov tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Mimo priechodu pre chodcov smie vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Korčuliari

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vymedzuje, že chodcom sa rozumie aj osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach alebo obdobnom športovom vybavení. Máloktorý korčuliarsi uvedomuje, žeje vlastne chodcom pohybujúcim sa na korčuliach, preto by sa aj ako chodec mal správať. Korčuliar je povinný použiť na jazdu predovšetkým chodník, kde jazdí vpravo alebo po vyznačenej strane. Tam, kde chodník nie je alebo je neschodný, pohybuje sa po ľavej krajnici alebo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Veľmi dôležité je aj v potrebnom rozsahu ovládať techniku jazdy na kolieskových korčuliach. Vedieť v prípade potreby bezpečne zastaviť a sledovať situáciu v cestnej premávke. Vzhľadom k tomu, že bezpečnosť korčuliara je na ceste osobitne ohrozená, mestská polícia odporúčaradšej využiť športové areály na korčuľovanie. Ak už sa rozhodnete pre jazdu po ceste, vyberte si radšej tú menej frekventovanú.

Cyklisti

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Cyklisti smú jazdiť po okraji vozovky len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.

Presné informácie o výbave bicykla sa dočítate v paragrafoch 22 až 24 vyhlášky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.Ďalejodporúčame nielen korčuliarom, ale aj cyklistom používať ochranné prilby a chrániče.Prilbysú samozrejme povinné prevšetkých cyklistov mimo obce a do 15 rokov aj v obci. V neposlednom rade majú povinnosť chodci a cyklisti používať reflexné doplnky počas zníženej viditeľnosti.Nezabudnite, dôležité je vidieť a byť videný!

Miesto záveru:Vodiči, správajte sa zodpovedne a ohľaduplne k iným účastníkom cestnej premávky! Niekedy svojou nezodpovednou a bezohľadnou jazdou hazardujete s ich zdravím a životmi. Nezabúdajte na to, že cyklista, rovnako ako chodec, či korčuliar, nie je na vozovke chránený!


© 2010 - 2011, creative solution