Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Aby bola zábavná pyrotechnika naozaj zábavná.

Aby bola zábavná pyrotechnika naozaj zábavná!

K silvestrovským oslavám a oslavám príchodu Nového roku tradične patrí ohňostroj a rôzne pyrotechnické efekty. Avšak pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza každoročne aj k zraneniam spôsobených nedodržiavaním niektorých základných bezpečnostných pravidiel a tiež k porušovaniu legislatívy. Z toho dôvodu uvádzame niekoľko informácií pre všetkých používateľov zábavnej pyrotechniky.

 • Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.
 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zlože a vzájomne ich nekombinujte. V žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Rakety je dobré pred odpálením vložiť do plastovej fľaše 1/3 naplnenej pieskom (kvôli stabilite), nie iba zapichnúť do zeme alebo udupaného snehu. Pre ľahší výmet rakety je vhodné túto upevnite tak, aby drevený hranolček spojený s raketou spoľahlivo vyletel do vzduchu. Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad raketu a nedržte stabilizátor v ruke.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.
 • Stáva sa často, že ľudia sa porania podomácky vyrobenou pyrotechnikou, pričom pri podomácky vyrobenej pyrotechnike sú následky zranení vážnejšie, ako pri zakúpení si zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu.

Zdroj: http://www.minv.sk/?zasady-pouzivania-zabavnej-pyrotechniky

 

V Nariadení vlády (ďalej NV) č.485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh sú okrem iného uvedené aj kategórie pyrotechnických výrobkov v § 3  nasledovne:

1. Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov posudzovania zhody podľa § 9.
2. Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:
a) zábavná pyrotechnika
1. kategória 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
2. kategória 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
3. kategória 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4. kategória 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
b) scénická pyrotechnika
1. kategória T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategória T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby,
c) iné pyrotechnické výrobky
1. kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.

Vekové  obmedzenia sú v  § 7 ods. 1:

1) Pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať spotrebiteľom, ktorých vek je nižší ako

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 1,

b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 2,

c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 3,

d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie

T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

 

Mesto Liptovský Mikuláš vydalo k používaniu zábavnej pyrotechniky všeobecné záväzné nariadenie  č. 11/2000/VZN o používaní pyrotechnických predmetov  na zábavné a oslavné účely v znení VZN č. 6/2001/VZN zo dňa 10.12.2001 (účinnosť od 25.12.2001) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie časového obdobia pre používanie pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely (ďalej len „zábavná pyrotechnika“) na verejných priestranstvách. Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumejú všetky miesta určené na verejnéužívanie, najmä cesty I. až III. triedy, priľahlé chodníky prejazdných úsekov ciest, miestne komunikácie I. až IV. triedy, verejné parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy a pásy, zastávky a nástupné ostrovčeky verejnej autobusovej dopravy, autobusová stanica, trhoviská, verejná zeleň a vyhradená zeleň, spevnené rozptylové plochy pred objektmi občianskeho vybavenia, námestia, podchody, nadchody, schody, nábrežia.

Zábavnú pyrotechniku je možné použiť na verejných priestranstvách 31. decembra od 18.00 h. do 1. januára do 6.00 h.

Za nedodržiavanie ustanovení všeobecného záväzného nariadenia sú stanovené sankcie:

1) Za priestupok podľa čl. 4 ods. 1 až 3 možno uložiť

a) podľa § 48 zákona o priestupkoch pokutu do 33 eur,

b) podľa § 13 ods. 2 v súlade s § 86 písm. b) zákona o priestupkoch pokutu v blokovom konaní do 16 eur.

2) Za priestupok podľa čl. 4 ods. 1 až 3 možno uložiť aj prepadnutie veci podľa § 15 alebo zhabanie veci podľa § 18 zákona o priestupkoch.

3) Výnos pokút uložených podľa odseku 1 je príjmom rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš.

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia mesta Liptovský Mikuláš.

           

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA BY MALA POUŽÍVATEĽOM PRINÁŠAŤ RADOSŤ A UMOCŇOVAŤ PRÍJEMNÉ ZÁŽITKY SVIATKOV. RODIČIA, VIETE ČO ROBIA VAŠE DETI, KEĎ NIE SÚ POD DOHĽADOM VÁS ALEBO PEDAGÓGOV V ŠKOLE!

 

 

 


© 2010 - 2011, creative solution