Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Právne predpisy

ZmenenéNázov a anotácia
01.01.2013 Všeobecné záväzné nariadenia v Liptovskom Mikuláši
01.09.2011 Zákon č.300/2005 Z.z. z 20.mája 2005 Trestný zákon
Tento zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.
31.12.2010 Zákon SNR č. 372/1990 z 28.augusta 1990 o priestupkoch
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
01.02.2010 Zákon NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach
30.01.2009 Zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
29.01.2009 Zákon SNR č. 564/1991 o obecnej polícii
20.12.2008 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.06.2002 Predpis č. 543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny
16.05.2002 Predpis č. 282/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
© 2010 - 2011, creative solution